ZASADY ZMIANY SPRZEDAWCY

 

Kamir Sp. J. prowadzi sprzedaż energii elektrycznej na obszarze całego kraju dla wszystkich rodzajów odbiorców: instytucjonalnych i w gospodarstwach domowych. Procedurę zmiany sprzedawcy mogą Państwo rozpocząć od kontaktu z naszą firmą - jako przyszłym sprzedawcą. W trakcie spotkania lub rozmowy telefonicznej przedstawimy Państwu optymalną ofertę cenową oraz wszystkie warunki konieczne do zmiany sprzedawcy. Jeżeli zaproponowane przez Kamir Sp. J. warunki będą Państwa satysfakcjonować - to zawieramy umowę sprzedaży z warunkiem zawieszającym do czasu dokonania wszystkich formalności u operatora systemu dystrybucyjnego.

Zmiana sprzedawcy przebiega w następujący sposób:

 1. Odbiorca lub Kamir Sp. j. działający w jego imieniu - wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy lub umowę kompleksową - jeżeli dotychczas dostawy były prowadzone na podstawie łącznej umowy zawierającej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji,

2. Odbiorca lub Kamir Sp. j. działający w jego imieniu-  informuje operatora systemu dystrybucyjnego - OSD (mapa głównych operatorów poniżej) o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii,

Mapa głównych operatorów systemów dystrybucyjnych

Opracowanie: Grupa P4B

3. Operator dokonuje weryfikacji przekazanych mu zgłoszeń umów sprzedaży i w przypadku pozytywnej weryfikacji powiadamia odbiorcę oraz Kamir Sp. j. o przyjęciu zgłoszenia.

4. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, odbiorca lub Kamir Sp. j. działający w jego imieniu  zawiera z operatorem umowę o świadczenie usług dystrybucji.

5. W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, a maksymalnie 5 dni po wejściu w życie tej umowy, Operator zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.